VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“) | cernocky
Košík

Váš košík je zatím úplně prázdný. Kupte si něco dobrého.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)

obchodní společnosti Jan Černocký, řeznictví a uzenářství s.r.o., se sídlem Smetanova 1304, 755 01 Vsetín, IČO 02465248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 57862 (dále jen „Jan Černocký, řeznictví a uzenářství“ a/nebo „prodávající“),pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) umístěného na portálu www.cernocky.cz (dále jen „portál“ a/nebo „e-shop“) a/nebo jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace. Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „zákazník“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP obchodní společnosti Jan Černocký, řeznictví a uzenářství, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.cernocky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy).

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na portálu možný. 

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají při kolizi přednost před ustanoveními VOP. V aktuální nabídce zboží na portálu mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odlišná ustanovení mají přednost před VOP. Pokud prodávající nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající informuje zákazníky o změně VOP na portálu prodávajícího, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že zákazník, která uzavírá kupní smlouvu, souhlasí s novým zněním VOP. 

1.6. Prodávající je oprávněn prodej zboží na portálu kdykoliv ukončit. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na portálu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní portálu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní portálu.

2.2. Při registraci na portálu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo VOP.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (na tuto dostupnost nemá kupující právní nárok), a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Kupující nese plnou odpovědnost za úkony, které jsou z jeho uživatelského účtu činěny. 

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla od uživatelského účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití uživatelského účtu, je prodávající oprávněn uživatelský účet zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající nabízí na portálu zboží, které zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků, to vše v korunách českých (CZK). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek po dohodě s prodávajícím.

3.3. Webové rozhraní portálu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.4.1. objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu),
  • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží, resp. údaj o tom, že při objednání zboží nad určitou hodnotu se náklady spojené s dodáním zboží neúčtují (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Pro uzavření kupní smlouvy na portálu nejprve zákazník zvolí zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí zákazník stiskem tlačítka „Přidat do košíku“. Nezvolí-li zákazník požadované množství, bude mu do košíku přidán jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená měrná jednotka příslušného druhu zboží. Před uzavřením objednávky bere kupující na vědomí jednotlivé závozové dny prodávajícího podle PSČ bydliště kupujícího. Cenový limit na objednávku činí 1000,00 Kč včetně DPH. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V rámci rekapitulace objednávky zákazník uvede své kontaktní údaje a dresu, na kterou mu má být zboží doručeno. Informaci o aktuální minimální hodnotě zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na portálu. Limit pro bezplatnou dopravu zákazníkovi je objednávka ve výši minimálně 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) včetně DPH. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, jeho množství, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na portálu a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud zákazník nepotvrdí objednávku bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná. 

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.

3.10. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. dodávka určitého zboží a/nebo dodávka určitého množství zboží a/nebo jakékoliv jiné podmínky objednávky kupujícího), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty (doručením akceptace pozměněné nabídky prodávajícímu).

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám vlastním nákladem. 

3.14. V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZoDPH“) prodávající předá daňový doklad za zakoupené zboží při převzetí zboží. 

3.15. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a/nebo VOP prodávajícího. 

3.16. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na portálu takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží, zboží na portálu nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • 4.1.1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese; Vsetín, Smetanova 1304;
  • 4.1.2. v hotovosti nebo platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v kupní smlouvě nebo VOP stanoveno jinak, má se kupní cena v potvrzení objednávky za cenu konečnou. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A REKLAMACE ZBOŽÍ

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinen předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat prodávajícímu. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu předala (prodávající/dopravce). Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu). 

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • 5.2.1. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 5.2.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.3. Odstoupení od smlouvy se dále řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prodávajícího převzít.

6.5. Na dodání zboží si prodávající vyhrazuje dobu 14 dní, resp. dobu do dne závozu podle místa bydliště kupujícího včetně, podle toho, který z těchto dnů nastane později. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ). Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 7.2.2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 7.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů a příslušným normám.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené jedno nevhodným skladováním zákazníkem po předání zboží. 

7.7. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním zákazníka nebo okolností na straně zákazníka. 

7.8.Zákazník souhlasí, že prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.cernocky.cz, prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.cernocky.cz  ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.cernocky.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

7.9. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom zákazník vhodným způsobem informován. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží v plné výši. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reznictvi@cernocky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka je popsáno v sekci zásady ochrany osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě nebo VOP stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na portálu prodávajícího.

12. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, ZNĚUŽITÍ SLUŽBY A DOSTUPNOST SLUŽBY

12.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.cernocky.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.cernocky.cz.

12.2.Přístup a užití internetového portálu www.xxx.czze strany zákazníka v souladu s VOP je bezplatný. 

12.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.cernocky.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Internetový portál www.cernocky.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

12.4. Zákazník užívá internetový portál www.cernocky.czna vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu jsou pouze ilustrativní. 

12.5.Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. 

12.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. 

12.7. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu. 

12.8. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) NOZ. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.cernocky.cznebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi zákazníkem a prodávajícím je místně příslušným soudem soud podle sídla prodávajícího. 

13.5. V případě sporu mezi zákazníkem a prodávajícím může zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. 

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: Jan Černocký, řeznictví a uzenářství s.r.o., se sídlem Smetanova 1304, 755 01 Vsetín, IČO 02465248, tel (+420) 603241059, e-mail reznictvi@cernocky.cz, ID datové schránky: d4m8j92.

13.7. Kontaktní údaje zákaznické podpory: portál www.cernocky.cz, zákaznická telefonní linka (+420) 571 415 095. Jakékoliv dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na reznictvi@cernocky.cz Nepodaří-li se je vyřešit, je možno obrátit se na orgány státního dozoru a soud. 

Shora uvedené VOP nabývají účinnosti dnem 01.10. 2020

Odebírejte náš Newsletter

Čas od času Vám pošleme užitečné informace.